ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - સંયુક્ત રબ અમીરાત

2 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર