ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು

19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Mouloud ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು