ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ടർക്കി

28 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Republic Day Eve പകുതി ദിവസം
29 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Republic Day ദേശീയ അവധി ദിനം