డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - థాయిలాండ్

5 డిసెంబర్, ఆదివారం King Bhumibol’s Birthday జాతీయ సెలవు
10 డిసెంబర్, శుక్రవారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve జాతీయ సెలవు