ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - થાઇલેન્ડ

5 ડિસેમ્બર, રવિવાર King Bhumibol’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા