டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - ஸ்வீடன்

5 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Second Advent Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
12 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Third Advent Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
19 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Fourth Advent Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை