ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - દક્ષિણ કોરિયા

24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર