ஆகஸ்ட் 2021 காலேண்டர் - தென் ஆப்பிரிக்கா

9 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை National Women’s Day பொது விடுமுறை
10 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Muharram/Islamic New Year முஸ்லீம்