നവംബർ 2021 കലണ്ടർ - പാകിസ്ഥാൻ

4 നവംബർ, വ്യാഴം Diwali/Deepavali ഇതര അവധിക്കാലം
9 നവംബർ, ചൊവ്വ Iqbal Day ആചാരം
19 നവംബർ, വെള്ളി Guru Nanak’s Birthday ഇതര അവധിക്കാലം