નવેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - પાકિસ્તાન

4 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Diwali/Deepavali વૈક્લપિક રજા
9 નવેમ્બર, મંગળવાર Iqbal Day તહેવાર
19 નવેમ્બર, શુક્રવાર Guru Nanak’s Birthday વૈક્લપિક રજા