அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - பாகிஸ்தான்

7 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை First Day of Navaratri இந்து விடுமுறை
15 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Dussehra கட்டாயமற்ற விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Eid Milad un-Nabi பொது விடுமுறை
20 அக்டோபர், புதன் கிழமை Birthday of Guru Balmik Sawami Ji கட்டாயமற்ற விடுமுறை