மே 2021 காலேண்டர் - நைஜீரியா

1 மே, சனி கிழமை Workers’ Day பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Id el Fitr பொது விடுமுறை
27 மே, வியாழன் கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்