മെയ് 2021 കലണ്ടർ - നൈജീരിയ

1 മെയ്, ശനി Workers’ Day പൊതുഅവധിദിനം
13 മെയ്, വ്യാഴം Id el Fitr പൊതുഅവധിദിനം
27 മെയ്, വ്യാഴം Children’s Day ആചാരം