డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - నైజీరియా

22 డిసెంబర్, బుధవారం Sambisa Memorial Day స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము