ઑગસ્ટ 2021 કલેેન્ડર - ભારત

15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Independence Day ગેઝેટેડ રજા
16 ઑગસ્ટ, સોમવાર Parsi New Year પ્રતિબંધિત રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram/Ashura ગેઝેટેડ રજા
22 ઑગસ્ટ, રવિવાર Raksha Bandhan પ્રતિબંધિત રજા
30 ઑગસ્ટ, સોમવાર Janmashtami (Smarta) પ્રતિબંધિત રજા