டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - கிரீஸ்

25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Synaxis of the Mother of God சட்டப்படி விடுமுறை