ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - ગ્રીસ

25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Synaxis of the Mother of God ડી ફેક્ટો હોલિડે