ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - ઘાના

3 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Farmer’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર