டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - பின்லேண்ட்

6 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்