ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ്

6 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day ദേശീയ അവധി ദിനം
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ഡി ഫക്ടോയും ബാങ്ക് അവധിയും
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം