ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - ફિનલેન્ડ

6 ડિસેમ્બર, સોમવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર