జనవరి 2021 క్యాలెండరు - డెన్మార్క్

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
1 జనవరి, శుక్రవారం Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు