ജനുവരി 2021 കലണ്ടർ - ഡെൻമാർക്ക്

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ജനുവരി, വെള്ളി Bank Holiday ബാങ്ക് അവധി