જાન્યુઆરી 2021 કલેેન્ડર - ડેનમાર્ક

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે