ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - കാനഡ

11 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Thanksgiving Day ദേശീയ അവധി ദിനം
18 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Healthcare Aide Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം