டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - பொலிவியா

25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்