ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ബൊളീവിയ

12 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Indigenous Resistance’s Day ആചാരം