డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - బార్బొడాస్

24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం Old Year’s Night/ New Year’s Eve ఆచారము