ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬಾರ್ಬಡೋಸ್

24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Old Year’s Night/ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ