ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - બાર્બાડોઝ

24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર