ஜனவரி 2021 காலேண்டர் - பார்படாஸ்

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
21 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Errol Barrow Day பொது விடுமுறை