டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - அர்ஜென்டினா

8 டிசம்பர், புதன் கிழமை Feast of the Immaculate Conception தேசிய விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்