జనవరి 2020 క్యాలెండరు - థాయిలాండ్

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
11 జనవరి, శనివారం National Children’s Day ఆచారము
16 జనవరి, గురువారం Teacher’s Day ఆచారము
25 జనవరి, శనివారం Chinese Lunar New Year’s Day ఆచారము
26 జనవరి, ఆదివారం Second day of Chinese Lunar New Year ఆచారము
27 జనవరి, సోమవారం Third day of Chinese Lunar New Year ఆచారము