જાન્યુઆરી 2020 કલેેન્ડર - થાઇલેન્ડ

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 જાન્યુઆરી, શનિવાર National Children’s Day તહેવાર
16 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Teacher’s Day તહેવાર
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Chinese Lunar New Year’s Day તહેવાર
26 જાન્યુઆરી, રવિવાર Second day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Third day of Chinese Lunar New Year તહેવાર