జూ 2020 క్యాలెండరు - దక్షిణ ఆఫ్రికా

18 జూ, శనివారం Nelson Mandela Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Eid ul Adha ముస్లిం