ജൂൺ 2020 കലണ്ടർ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

16 ജൂൺ, ചൊവ്വ Youth Day പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം