జనవరి 2020 క్యాలెండరు - రష్యా

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, గురువారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
3 జనవరి, శుక్రవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
7 జనవరి, మంగళవారం Orthodox Christmas Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
8 జనవరి, బుధవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
14 జనవరి, మంగళవారం Old New Year ఆచారము