మే 2020 క్యాలెండరు - లెబనాన్

1 మే, శుక్రవారం Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
6 మే, బుధవారం Martyr’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 మే, గురువారం Ascension Day ఆచారము
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
25 మే, సోమవారం Liberation and Resistance Day పబ్లిక్ సెలవు