മെയ് 2020 കലണ്ടർ - ലെബനൻ

1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
6 മെയ്, ബുധന്‍ Martyr’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ആചാരം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
25 മെയ്, തിങ്കള്‍ Liberation and Resistance Day പൊതുഅവധിദിനം