ಜನವರಿ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಲೆಬನಾನ್

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Orthodox Christmas ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ