மே 2020 காலேண்டர் - பொலிவியா

1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
27 மே, புதன் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்