મે 2020 કલેેન્ડર - બોલિવિયા

1 મે, શુક્રવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 મે, બુધવાર Mother’s Day તહેવાર