జనవరి 2020 క్యాలెండరు - బొలివియా

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం Epiphany ఆచారము
22 జనవరి, బుధవారం Plurinational State Foundation Day జాతీయ సెలవు