ఏప్రిల్ 2020 క్యాలెండరు - బార్బొడాస్

10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
28 ఏప్రిల్, మంగళవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు