ஏப்ரல் 2020 காலேண்டர் - பார்படாஸ்

10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
28 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை National Heroes Day பொது விடுமுறை