ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬಾರ್ಬಡೋಸ್

10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ National Heroes Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ