એપ્રિલ 2020 કલેેન્ડર - બાર્બાડોઝ

10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, મંગળવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા